Hong Kong 10M

$9.70 USD/mo

1 vCPU
1GB RAM
30G SSD
Unlimited Bandwidth
20Mbps
IPv4 IP 1个
KVM
Mainland China Optimization

Hong Kong 10M

$16.80 USD/mo

1 vCPU
1GB RAM
10G SSD
Unlimited Bandwidth
20Mbps
IPv4 IP 1个
KVM
Mainland China Optimization

Hong Kong 500GB

$9.40 USD/mo

1 vCPU
1G RAM
10G SSD
500GB Bandwidth @100Mbps Port
IPv4 IP 1个
KVM
中國大陸優化 三網直連

Hong Kong 1.2T

$16.99 USD/mo

1 vCPU
1GB RAM
20G SSD
1200GB Bandwidth @100Mbps Port
IPv4 IP 1个
KVM
中國大陸優化 三網直連

Hong Kong 2T

$25.99 USD/mo

2 vCPU
2GB RAM
30G SSD
2T Bandwidth
100Mbps 共享
IPv4 IP 1个
KVM
中國大陸優化 三網直連

Hong Kong 3T

$39.99 USD/mo

2 vCPU
2GB RAM
40G SSD
3000GB Bandwidth @100Mbps Port
IPv4 IP 1个
KVM
中國大陸優化 三網直連

HK Unlimited Bandwidth

$121.00 USD/mo

4 vCPU
8GB RAM
100G SSD
Unlimited Bandwidth @100Mbps Port
IPv4 IP 5
KVM
Mainland China Optimization